REGULAMIN

Niniejszy Regulamin świadczenia usług stanowi ogólne warunki umowy, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, na mocy której Nativis Clinic świadczy na rzecz Pacjenta odpłatnie Usługę, w ramach której personel Nativis Clinic zobowiązany jest do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zgodny z wszelkimi standardami, w tym w szczególności standardami wiedzy medycznej.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Nativis Clinic wraz ze wszystkimi zmianami i załącznikami.

Nativis Clinic – działalność gospodarcza prowadzona przez Macieja Rogalę pod firmą: Maciej Rogala AHMA 2, z siedzibą w Warszawie (02-657) przy ul. Wielickiej 43 / 2, NIP: 522-102-78-85, REGON: 140260793, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza numer 2562984 wydane przez Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie.

Placówka – placówka zlokalizowana w Warszawie (02-657) przy ul. Wielickiej 43 / 2.

Usługi – Zabiegi medyczne lub Konsultacje medyczne wykonywane przez Nativis Clinic w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, których istotą jest staranne działanie zgodnie ze sztuką i wiedzą, nie gwarantujące osiągnięcia rezultatu z uwagi na swój charakter. Informacja o rodzajach oferowanych Usług każdorazowo umieszczana jest na Stronie Internetowej, w Cenniku Usług, a także dostępna jest w Placówce.

Konsultacja – usługa medyczna polegająca na odbyciu przez Pacjenta wizyty w Nativis Clinic u osoby o niezbędnych kwalifikacjach, podczas której dokonywana jest diagnoza stanu Pacjenta oraz wskazywane są zalecenia, a także możliwe metody leczenia / postępowania do zastosowania względem Pacjenta w ramach Usług oferowanych przez Nativis Clinic.

Zabieg – usługa medyczna inna niż Konsultacja, wykonywana w Nativis Clinic przez specjalistyczny personel o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach oferowanych Usług, zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług, o mniejszym lub większym stopniu skomplikowania, w tym w szczególności z wykorzystaniem znieczulenia dożylnego i/lub przy wykorzystaniu sali zabiegowej.

Pakiet Usług – dwie lub więcej Usług, dobieranych według uznania Nativis Clinic i oferowanych przez Nativis Clinic łącznie przy zastosowaniu jednej ceny za wszystkie wchodzące w skład tego pakietu Usługi, do wykorzystania wyłącznie w okresie widniejącym w rozpisanym harmonogramie Pakietu Usług, wydawanym Klientowi w chwili jego zakupu; warunkiem uznania zakupionych przez Klienta Usług za Pakiet Usług jest konieczność dokonania płatności za te Usługi w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie

Bon Podarunkowy – bon opatrzony nazwą „Zaproszenie”, zawierający co najmniej swój unikatowy numer, okres ważności, wartość lub wskazanie zabiegu oraz logo Nativis Clinic, wydawany przez Nativis Clinic i upoważniający do skorzystania z Usług w Placówce na warunkach określonych na samym Bonie Podarunkowym oraz w Regulaminie;

Cennik Usług – informacja na temat aktualnych cen oraz promocji Usług oferowanych w Nativis Clinic, dostępna na Stronie Internetowej oraz w Placówce.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Nativis Clinic a Klientem.

Umowa na odległość – umowa zawierana pomiędzy Nativis Clinic (przedsiębiorcą) a Konsumentem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); momentem zawarcia Umowy na odległość jest dokonanie przez Konsumenta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, akceptacji istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności dokonanie akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).

Strona internetowa – oficjalna strona Nativis Clinic mieszcząca się pod adresem: www.Nativisclinic.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, będąca stroną Umowy.

Pacjent – osoba fizyczna, na rzecz której wykonywane są Usługi.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ.U. 16, poz. 93 z późn. zm.).

Recepcja – punkt obsługi Klientów i Pacjentów w Placówce Nativis Clinic.

§ 2 Postanowienia ogólne

Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, korzystanie z Usług może się rozpocząć po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu, wypełnieniu karty informacyjnej pacjenta, podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na świadczenie Usług oraz po zakwalifikowaniu Pacjenta przez fachowy personel Nativis Clinic do danej Usługi.

Nativis Clinic stawia do dyspozycji Pacjenta swoje zasoby w określonym miejscu i czasie w celu wykonania Usługi, a Pacjent zobowiązuje się za wykonanie tych Usług zapłacić kwotę określoną w Cenniku Usług.

Nativis Clinic świadczy Usługi wyłącznie w godzinach pracy Placówki. Informacja o godzinach otwarcia Placówki zamieszczona jest w Placówce oraz na Stronie Internetowej.

Usługi wykonywane są według Cennika Usług obowiązującego w dniu wykonania Usługi, chyba że strony postanowią inaczej. Wszystkie ceny podane w Cenniku Usług są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny zabiegów są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Pacjenta do danego Zabiegu zgodnie z wytycznymi z Cennika Usług.

Nativis Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w katalogu oferowanych Usług oraz w Cenniku Usług.

W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów, a także w trosce o jakość świadczonych przez Nativis Clinic Usług, na terenie Placówki został wprowadzony monitoring wizyjny. Monitoring obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne oraz gabinety lekarskie i zabiegowe, z wyłączeniem toalet i szatni.

§ 3. Zasady świadczenia usług

Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, warunkiem wykonania przez Nativis Clinic Usługi jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez Nativis Clinic.

Zgodę na zabieg może wyrazić Pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnej.

W przypadku Pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia – formularz zgody na Zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela u stawowego/rodzica małoletniego Pacjenta. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.

W przypadku Pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia, ale nie ukończyli 18 roku życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany zarówno przez małoletniego Pacjenta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.

Nativis Clinic zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi w następujących przypadkach:

 • gdy Pacjent nie wyraził zgody na wykonanie Usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • jeżeli stan Pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Nativis Clinic wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną Usługą lub też uniemożliwić lub utrudnić wykonanie Usługi;
 • jeżeli Pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu Nativis Clinic co do konieczności przygotowania się w określony sposób do Usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich w Nativis Clinic we wskazanym terminie;
 • jeżeli w ocenie lekarza Pacjent nie kwalifikuje się do danej Usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez Pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym lub zdrowotnym;
 • jeżeli Pacjent nie wyrazi zgody na monitoring lub też nie wyrazi zgody na działania lub czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przez Nativis Clinic Usługi, w tym w szczególności nie wyrazi zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub też odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez Nativis Clinic, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych od Pacjenta formularzy w Nativis Clinic;
 • jeżeli Pacjent spóźni się na Zabieg lub Konsultację powyżej 15 minut;
 • Pacjent nie dokona płatności za Usługę w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

Nativis Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu wykonania Usługi w następujących przypadkach:

 • gdyby wykonanie Usługi było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Nativis Clinic (np. awaria urządzeń, którymi Usługa jest wykonywana lub awaria mediów w Placówce, choroba lub nieprzewidziana nieobecność osoby wykonującej Usługę);
 • gdyby konieczne okazało się wykonanie dodatkowych badań przez Pacjenta przed wykonaniem Usługi.

Niezależnie od badań zleconych Pacjentowi przez Nativis Clinic w związku z planowanym Zabiegiem zaleca się, aby Pacjent zamierzający skorzystać z Usług poddał się standardowym badaniom lekarskim w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia oraz braku przeciwwskazań medycznych do skorzystania z Usług.

Pacjent ma obowiązek zastosować się do wszystkich zaleceń udzielonych mu w związku z planowaną/wykonaną Usługą przez personel Nativis Clinic oraz dochować terminów i zasad kontroli po wykonanej Usłudze

§ 4. Zasady umawiania i odwoływania wizyt 

Umówienie Usługi może nastąpić osobiście w Placówce, telefonicznie pod numerem telefonu + 22 863 19 23 lub 0 512 160 401, za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebook (adres: https://www.facebook.com/ColdClinic/), mailowo poprzez skierowanie zapytania na adres: kontakt@nativisclinic.pl, a także poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie Internetowej.

Potwierdzenie planowanego terminu wykonania Usługi Pacjent może otrzymać telefonicznie, za pośrednictwem smsa lub e-maila – wyłącznie na podany przez Pacjenta numer telefonu lub wskazany adres e-mail.

Dla zachowania poufności danych wrażliwych Pacjentów, Nativis Clinic zastrzega sobie prawo do udzielania wszelkich informacji dotyczących planowanych Usług dla danego Pacjenta wyłącznie po uprzednim dokonaniu identyfikacji Pacjenta, na podstawie posiadanych przez Nativis Clinic danych Pacjenta.

Na umówioną Usługę Pacjent zobowiązany jest przybyć do Placówki co najmniej 10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną Usługi, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego Zabiegu lub dopełnienia niezbędnych formalności przed planowaną Konsultacją.

W przypadku spóźnienia się Pacjenta na Zabieg lub Konsultację, Nativis Clinic przysługuje prawo do skrócenia takiego Zabiegu lub Konsultacji o czas spóźnienia się Pacjenta. W przypadku jednak, gdyby spóźnienie Pacjenta przekroczyło 15 minut, Nativis Clinic przysługuje prawo do odmowy wykonania Usługi zgodnie z treścią § 3 ust. 5 lit. (f) powyżej.

Pacjent, który miał obowiązek wykonania odpowiednich badań przed wykonaniem Usługi, zobowiązany jest do przedłożenia wyników tych badań najpóźniej na 7 dni przed planowanym Zabiegiem lub Konsultacją osobiście w Placówce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez personel Nativis Clinic adres mailowy Placówki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Placówki. W przypadku nieprzedłożenia wyników badań we wskazanym wyżej terminie, Nativis Clinic przysługuje uprawnienie, o którym mowa w § 3 ust. 5 lit. c) powyżej.

Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania Konsultacji lub zmiany terminu Konsultacji bez konsekwencji wskazanych w § 5 ust. 6 Regulaminu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem Konsultacji (gdy przedmiotem Usługi miała być wyłącznie Konsultacja), w sposób, który przewidziany został w Regulaminie dla umówienia Konsultacji.

Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania umówionego Zabiegu lub zmiany terminu Zabiegu bez konsekwencji wskazanych w § 5 ust. 6 Regulaminu, w następujących przypadkach:

 • Zabiegi wymagające dla ich przeprowadzenia sali zabiegowej lub Zabiegi wymagające zastosowania przy ich przeprowadzeniu preparatów wskazanych w Załączniku nr 1 – Pacjent odwoła Zabieg co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Zabiegu;
 • inne Zabiegi niż wskazane w lit. a) powyżej – Pacjent odwoła Zabieg co najmniej na 72 godziny przed planowanym Zabiegiem.

Nie jest dopuszczalna zamiana przez Pacjenta Usługi na inną bez zgody Nativis Clinic.

Pacjentowi, po wykonanym Zabiegu, przysługuje prawo do jednej bezpłatnej wizyty kontrolnej w terminie do 15 dni od dnia wykonania Zabiegu, chyba że lekarz prowadzący postanowi inaczej.

Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania/zmiany terminu umówionej Usługi w ramach Pakietu Usług na zasadach przewidzianych w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana Usługa w ramach Pakietu Usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie. W przypadku niestawienia się na Usługę więcej niż jeden raz, kolejne rozpisane terminy zostają anulowane. W celu ustalenia nowych terminów należy zgłosić się do Recepcji.

§ 5. Płatności i promocje

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie płatność za Usługę dokonywana jest bezpośrednio przed wykonaniem Usługi, chyba że Strony postanowią inaczej.

Wszystkie płatności dokonywane są gotówką lub kartą płatniczą (kredytową) w Placówce. Możliwe jest również dokonanie płatności przelewem na wskazany przez Nativis Clinic rachunek bankowy.

Możliwość zapłaty przez Pacjenta za wykonaną Usługę z odroczonym terminem płatności dopuszczalna jest wyłącznie w drodze wyjątku, po indywidualnym uzgodnieniu takiej formy płatności z menadżerem Placówki, po uprzednim podpisaniu przez Pacjenta stosownego zobowiązania do zapłaty na formularzu stosowanym przez Nativis Clinic.

Potwierdzeniem zakupu Usługi w Nativis Clinic jest wystawiony przez Nativis Clinic paragon lub faktura VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić najpóźniej przy dokonywaniu płatności za Usługę.

Nativis Clinic przewiduje możliwość pobierania zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę w wysokości ustalonej w zależności od rodzaju Usługi, nie mniej jednak niż 1.000,00zł. O konieczności wpłaty zaliczki na poczet określonej Usługi Pacjent zostanie poinformowany przez Nativis Clinic na etapie umawiania wizyty. Zaliczka powinna zostać wpłacona przez Pacjenta odpowiednio w następujących terminach:

 • co najmniej na 1 4 dni przed planowanym terminem Zabiegu wymagającym sali zabiegowej;
 • co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Usługi innej niż wskazana w lit. a) powyżej.

Nativis Clinic przysługuje prawo do zatrzymania wpłaconej przez Pacjenta uprzednio zaliczki (przepadek zaliczki), w następujących przypadkach:

 • gdy Pacjent nie dochowa terminów wskazanych odpowiednio w § 4 ust. 8 powyżej;
 • gdy zajdą przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. a-c oraz e-g.

W przypadku gdy Pacjent wykupuje Pakiet Usług, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały Pakiet Usług dokonywana jest najpóźniej w dniu pierwszej Usługi wykonywanej w ramach tego Pakietu Usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich Usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla Usług indywidualnych realizowanych poza pakietem zgodnie z Cennikiem Usług.

W przypadku gdy wpłacona zaliczka podlega zwrotowi wobec odwołania przez Pacjenta umówionego Zabiegu, zwrot dokonany zostanie w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji w sposób w jaki Klient dokonał wpłaty, chyba że Klient wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu inny sposób zwrotu. W przypadku wskazania przez Klienta przekazu pocztowego jako sposobu zwrotu, koszt związany z takim zwrotem obciążał będzie Klienta.

Zatrzymanie zaliczki przez Nativis Clinic w przypadkach przewidzianych w Regulaminie nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

Nativis Clinic przewiduje także możliwość stosowania rabatów, zniżek oraz innych akcji promocyjnych na świadczone Usługi. Informacja o aktualnych promocjach i ich warunkach będzie każdorazowo dostępna na Stronie Internetowej lub w Placówce.

§ 6. Bony Podarunkowe 

Nativis Clinic przewiduje możliwość wydawania swoim Klientom Bonów Podarunkowych, które upoważniają do skorzystania z Usług zgodnie z Regulaminem, Cennikiem oraz wartością posiadanego Bonu. Bony obejmują wszystkie aktualnie świadczone przez Nativis Clinic Usługi.

Bony Podarunkowe są wydawane w formie papierowej dwustronnej i są bonami na okaziciela. W przypadku uzupełnienia przez Klienta danych (imienia i nazwiska) osoby obdarowanej na bonie w miejscu do tego wskazanym, bon staje się bonem imiennym. Wszelkie zmiany w treści bonu w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują nieważność bonu.

Bony Podarunkowe mogą opiewać na dowolną kwotę lub zostać wystawione na określoną Usługę o konkretnej wartości.

Bony Podarunkowe mają informację o dacie ważności – w tym okresie należy skorzystać z Usług na podstawie zakupionego Bonu Podarunkowego. Po upływie terminu ważności Bonu, niewykorzystana wartość Bonu Podarunkowego przepada. Bon Podarunkowy może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych Usług.

Przy umawianiu się na Usługę Pacjent powinien poinformować, że korzysta z Bonu Podarunkowego podając jego numer. Warunkiem skorzystania z Usług na podstawie Bonu Podarunkowego jest jego uprzednie okazanie w recepcji Nativis Clinic przed skorzystaniem z Usługi.

Jeżeli Bon Podarunkowy wystawiony został na określone Usługi, Nativis Clinic nie dopuszcza możliwości zamiany wykupionej Usługi na inną Usługę.

Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów Podarunkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Usług. Zgodnie z życzeniem Pacjenta istnieje możliwość dopłaty do Bonu Podarunkowego, jeżeli wartość Usług, z których chce skorzystać Pacjent opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu Podarunkowego.

Bony Podarunkowe można nabyć w Placówce lub zamówić elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@nativisclinic.pl.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do Bonów Podarunkowych stosuje się wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu; Nativis Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu Podarunkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7. Procedura Reklamacyjna

Reklamacje dotyczące realizacji Usług powinny być składane przez Pacjenta na piśmie lub kierowane drogą mailową na adres: kontakt@Nativisclinic.pl, niezwłocznie po stwierdzeniu przez Pacjenta nieprawidłowości.

W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, zgłaszana przez Pacjenta reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • dane osoby zgłaszającej reklamacje: imię, nazwisko, PESEL,
 • informacje o Usłudze, jaka została wykonana,
 • opis przedmiotu zgłoszenia i reklamacji.

Po złożeniu reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej Pacjent zobowiązany jest stawić się w Placówce osobiście w terminie uzgodnionym z Nativis Clinic w celu umożliwienia personelowi Nativis Clinic weryfikacji zasadności zgłaszanych zastrzeżeń przez Pacjenta, jeżeli w ocenie Nativis Clinic taka wizyta okaże się w danym przypadku konieczna na potrzeby oceny zasadności zgłaszanej reklamacji.

Reklamacje będą rozpoznawane w terminie do 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, lub odpowiednio od daty wizyty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

Pacjent zostanie poinformowany o decyzji w formie pisemnej lub drogą mailową, na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 8. Dokumentacja medyczna 

Dokumentacja medyczna Pacjenta jest własnością Nativis Clinic. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Pacjentowi przysługuje prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie, w jakim dokumentacja ta stanowi dokumentację medyczną w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w zakresie w jakim dotyczy ona jego stanu zdrowia.

Nativis Clinic zobowiązany jest udostępnić dokumentację medyczną:

 • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta na podstawie formularza oświadczenia stosowanego przez Nativis Clinic; po śmierci Pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia;
 • innym podmiotom w sposób i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjenta nastąpić może w następujący sposób:

 • poprzez wgląd do dokumentacji w Placówce;
 • poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii;
 • wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
 • w postaci elektronicznej poprzez:
  - przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną kopią dokumentacji,
  - dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
  - przekazanie papierowych wydruków na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.

Pacjent może wybrać formę udostępnienia mu dokumentacji medycznej. Jeżeli Pacjent lub inna osoba działająca w jego imieniu wystąpi o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji, Nativis Clinic przysługuje prawo do pobrania stosownej opłaty, zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

W przypadku udostępniania dokumentacji prowadzonej elektronicznie w postaci papierowych wydruków, potwierdzenia za zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej dokonuje osoba upoważniona przez Nativis Clinic i opatruje swoim oznaczeniem.

§ 9. Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent jest podmiotem praw i obowiązków, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjentowi korzystającemu z Usług oferowanych przez Nativis Clinic przysługuje w szczególności prawo do:

 • świadczenia Usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;
 • życzliwego traktowania przez personel Nativis Clinic i poszanowania godności osobistej;
 • poszanowania prywatności i zapewnienia intymności, zwłaszcza poprzez wykonywanie Usług w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego;
 • przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach;
 • ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci;
 • wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, Ze obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych;
 • zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem, a uzyskanych przez personel Nativis Clinic w związku ze świadczonymi na rzecz Pacjenta Usługami.

Korzystając z Usług oferowanych przez Nativis Clinic Pacjent ma obowiązek w szczególności:

 • stosować się do obowiązujących w Placówce Regulaminu, regulaminów organizacyjnych oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia Usług, które zostaną mu udostępnione w Placówce
 • posiadania ważnych dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości Pacjenta;
 • przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Placówki napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Pacjenta, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań zarówno podczas jak i po Zabiegu;
 • na czas trwania Usługi pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w Placówce, a przedmioty wartościowe i pieniądze zabrać ze sobą lub złożyć do depozytu pod rygorem braku odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru; jednocześnie na czas wykonania Usługi Pacjent zobowiązany jest wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne, jak np. telefon komórkowy;
 • dbania o mienie Nativis Clinic pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 • przestrzegania zaleceń personelu Nativis Clinic;
 • poszanowania godności i uprzejmego traktowania personelu Nativis Clinic.

Pacjentowi, którego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone w związku z wykonywaniem Usług na jego rzecz, przysługuje prawo do złożenia pisemnej lub ustnej skargi menadżerowi Placówki.

Nativis Clinic zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. Wyciąg z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest w Recepcji.

§ 10. Umowy zawierane na odległość.

Do Umów zawieranych z Nativis Clinic na odległość zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

Nativis Clinic przewiduje możliwość zawarcia Umowy na odległość wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: kontakt@nativisclinic.pl.

Momentem zawarcia Umowy na odległość jest zaakceptowanie przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności dokonanie przez Konsumenta akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad dokonania wpłaty zaliczki na poczet Usługi (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku). Akceptacja może nastąpić w sposób bezpośredni lub dorozumiany (np. poprzez dokonanie wpłaty zaliczki na rachunek bankowy Nativis Clinic).

Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 5 poniżej.

W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Konsumenta wykonanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Konsument wykonujący prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w takim przypadku (tj. po zgłoszeniu takiego żądania) ma obowiązek zapłaty za Usługi spełnione do chwili odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionej Usługi z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie zawartej na odległość ceny.

W celu skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli o jednoznacznej treści: na piśmie – za pośrednictwem poczty lub osobiście, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@Nativisclinic.pl); wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość udostępniany jest przez Nativis Clinic Konsumentom zawierającym Umowę na odległość na ich żądanie.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czternastodniowego terminu.

W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość w trybie, wskazanym w ust. 4 powyżej, Nativis Clinic zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane uprzednio wpłaty, w terminie do 14 dni roboczych, w sposób w jaki Konsument dokonał wpłaty, chyba Ze Konsument wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu inny sposób zwrotu. W przypadku wskazania przez Konsumenta przekazu pocztowego jako sposobu zwrotu, koszt związany z takim zwrotem obciążał będzie Konsumenta.

W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w ust. 5 powyżej, Nativis Clinic ma prawo dokonać zwrotu należności po uprzednim potrąceniu należnej części ceny za Usługę wykonaną, zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej.

§ 11. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ja niżej podpisany(a) w zakresie przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych wskazanych przeze mnie w formularzu pozyskania danych osobowych, niniejszym:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych produktów i usług Administratora Danych na czas nieokreślony, w którym moja zgoda będzie obowiązywać. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielania zgody.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne przez Administratora Danych w zakresie udzielonych w/w zgód na przetwarzanie. (3 zgoda na kontrakt drogą e-mailową)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Administratora Danych na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora Danych w zakresie udzielonych w/w zgód na przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne.

Zmiany i odwołanie. Wszelkie zmiany i odwołanie zgody można zgłosić na adres: kontakt@Nativisclinic.pl

 

Obowiązek Informacyjny z RODO od 25 maja 2018 r. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ahma 2 Maciej Rogala , ul. Wielicka 43/2, 02-657 Warszawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu marketingu na podstawie wyrażonej zgody w/w zakresach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

§ 12. Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisy wykonawcze.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

(a) Załącznik nr 1 – Lista preparatów, do których zastosowania wymagane jest przygotowanie takiego preparatu z dużym wyprzedzeniem czasowym przed Zabiegiem.

Spory powstałe przy wykonywaniu Umowy o świadczenie usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do miejsca świadczenia usług.

Nativis Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw już nabytych przez Pacjentów Nativis Clinic przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu.

...............................................................................................................................

Imię i nazwisko, podpis                                                                                                  Data

 

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług przez Nativis Clinic

 

Zabiegi wymagające dla ich przeprowadzenia sali zabiegowej:

a). Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
b) Leczenie utraty elastyczności i jędrności pochwy
c). Leczenie przerostu warg sromowych większych
d). Leczenie asymetrii i zaniku tkanek piersi
e). Leczenie asymetrii i zaniku tkanek pośladków
f). Leczenie laserowe blizn różnego pochodzenia
g) Leczenie nadwagi i 1 stopnia otyłości
h). Leczenie utraty jędrności skóry 

Zabiegi wymagające zastosowania przy ich przeprowadzeniu preparatu:

a) Leczenie ubytku tkanek preparatem SCULPTRA

...............................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko, podpis                                                                                                  Data