PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

DOŁĄCZ DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NATIVIS CLINIC

Zostań z nami na dłużej, zbieraj punkty i odbieraj atrakcyjne nagrody.

Z chwilą, kiedy zdecydujesz się przystąpić do naszego programu, otwieramy specjalnie dla Ciebie indywidualne konto, na którym gromadzić będziesz zdobyte w programie punkty.

Każde wydane w naszej klinice 100 złotych to 10 punktów na Twoim koncie w programie lojalnościowym. Zebrane punkty możesz wymienić na nagrody. To Ty decydujesz, kiedy chcesz to zrobić i na jaką nagrodę wymienisz zebrane w programie punkty. Po odebraniu nagrody, Twoje konto zostanie wyzerowane, a Ty możesz zbierać punkty od nowa.

NAGRODY:
200 punktów – prezent serum pielęgnacyjne YOU WANT MY LIPS – do wyczerpania zapasów
500 punktówVoucher o wartości 250 zł do wykorzystania na zabiegi z oferty Nativis Clinic
700 punktówVoucher o wartości 500 zł do wykorzystania na zabiegi z oferty Nativis Clinic
100 punktów - Voucher o wartości 750 zł do wykorzystania na zabiegi z oferty Nativis Clinic 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Nativis Clinic, ul. Wielicka 43 lok. 2
 2. Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu usług lub towarów u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie.
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika - indywidualne konto na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda – Vocucher na usługi Nativis Clinic do wykorzystania w Klinice.

II. UCZESTNICTWO

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub telefonicznie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub telefonicznie.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta w siedzibie Organizatora lub letefonicznie.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe,
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na Voucher
 2. Voucher należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
 4. Zgłoszenia chęci odbioru Vouchera można dokonać z telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 5. Odebranie Vouchera skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do jego odebrania,
 6. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru Vouchera w chwili jego wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres kontakt@nativisclinic.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie  ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

  

UKRYJ REGULAMIN